top of page

Projekt zahrady

Projekt je řešen v několika fázích. Po prvním osobním jednání s klientem, nejlépe na pozemku, můžeme začít s řešením projektu v následujícím pořadí... 

návrh zahrady design
2 Prostorové studie - koncept

Prostorové studie jsou první důležitou částí projektu. V konceptu prostoru klientovi představíme komplexní pohled na tvarové řešení a uspořádání zahradního prostoru. Prostor je rozdělen do logických celků, všechny nezbytné části jsou popsány a označeny.

Při tvoření návrhu zahrady je vždy ve hře plno nápadů a možností.

V obou návrzích jsou zohledněny požadavky a očekávání klienta.

V prvním je snaha ztvárnit prostor tak, jak si jej přestavuje investor. Druhý návrh pak reflektuje základní požadavky, ale zde si necháváme prostor i pro více kreativity. V druhé studii se snažíme ukázat maximální potenciál, který prostor poskytuje. 

celkový_pohled_zahrada_II.jpg
návrh osázení zahrady
Prostorové studie - 3D pohledy

3D vizualizace jsou nedílnou součastí každé studie prostoru. Počet vizualizací závisí na velikosti zpracovávaného prostoru a složitosti projektu. Z projektu jsou vždy vybrány hlavní oblasti, které jsou pro klienta důležité a ty jsou zpracovány do formy 3D pohledů. 

 

Vizualizace nám pomůžou ukázat rozložení zelené hmoty v prostoru, naznačit použití materiálů a umístění zahradních prvků (drobných staveb, bazénu, komunikací, atd...)

 

U zahrad se složitějším terénem je dobré vytvořit model terénu. Při tvorbě terénních modelací je možné vytvořit plán s výškopisem a spočítat orientační objem zeminy, kterou bude při dané modelaci nutno dosypat, nebo odvézt. 

Realizační dokumentace

Po odsouhlasení finálního konceptu prostoru zahrady s klientem, můžeme přistoupit k tvorbě realizační dokumentace. 


- Osazovací plán ukazuje přesné druhové složení výsadeb a jejich umístění. V seznamu rostlin pak najdeme počty použitých rostlin a jejich doporučenou výsadbovou velikost. 

- Plán a výměry ploch jsou nezbytné pro nacenění realizace zahradnickou firmou. V plánu jsou zaznačeny všechny použité materiály a jejich výměry. 

Plán pro vyměření ploch je nezbyný pro založení výsadeb, umístění chodníků, či prvků zahrady. Jsou zde okótovány všechny řešené části zahrady tak, aby je byla realizační firma schopna v prostoru založit. 

bottom of page